İLAN METNİ
MAZGİRT  KAYMAKAMLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
 
  GÜVENLİK KORUCULARININ GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR
İlçemiz köylerinde görevlendirilmek üzere Güvenlik Korucusu alınacaktır. Müracaatlar 21.11.2017 – 04.12.2017 tarihleri arasında Mazgirt Kaymakamlığına yapılacaktır. Son müracaat tarihi 04.12.2017 günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.
 Göreve alınmada aranacak şartlar ve gerekli belgeler aşağıda sayılmıştır.
1.Türk Vatandaşı Olmak,
2.  Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.  40 yaşından büyük olmamak, yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 50 yaşını aşmamış olmak ,
4.  Okur-yazar olmak ,
5.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak ,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1.fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak 
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu alma ve satma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve hüküm giymemiş olmak,
9.  Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak ,
10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek ,
11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak ,
12. Siyasi parti üyesi olmamak ,
13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak ,
 
  MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1.  Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.  Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,
3.  Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4.  Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5.  6 adet vesikalık fotoğraf,
6.  Sabıka kaydı,
7.  Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair ikametgâh ilmühaberi.