T.C
MAZGİRT KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
 
Tunceli Mazgirt İlçesi Anıtçınar Köyü Maltepe Mz. Yaşaroğlu Köyü Bitümlü Mz.- Güleç Köy İçi ve Sevgili Mz.- Ataçınar Köyü Konak, Dal ve Kamışlı Mezraları  Yolları Stabilize Kaplama (Malzeme Nakli, Serme- Sulama- Sıkıştırma) İşi ile Kartutan Köy Yolu Sanat Yapısı (menfez)  İnşaatı İşi Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir
1- Birliğin:
    a) Adı                                           : Mazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliği
    b) Adresi                                      : Hükümet Konağı Mazgirt /TUNCELİ
    c) Telefon – Faks Numarası         :  0 428 311 20 45-0 428 311 2230
    d) Elektronik Posta Adresi           :  Mazgirt.gov.tr  
2- İhale Konusu Yapım İşinin:
a) Adı                                              : 2018 Yılı KÖYDES Uygulamaları kapsamında Tunceli Mazgirt İlçesi Anıtçınar Köyü Maltepe Mz. Yaşaroğlu Köyü Bitümlü Mz.- Güleç Köy İçi ve Sevgili Mz.- Ataçınar Köyü Konak, Dal ve Kamışlı Mezraları  Yolları Stabilize Kaplama (Malzeme Nakli, Serme- Sulama- Sıkıştırma) İşi ile Kartutan Köy Yolu Sanat Yapısı (menfez)  İnşaatı İşi
    b) Niteliği       : Stabilize Malzemesi Temini Nakli Serme sulama Sıkıştırma ve Yol Sanat Yapısı (menfez)
    c) Türü            : Stabilize Malzemesi Temini Nakli Serme sulama Sıkıştırma ve Yol Sanat Yapısı (menfez)
 d) Miktarı       :
Anıtçınar Köyü Maltepe ve Yaşaroğlu Köyü Bitümlü Mz Yolları:
İmalat Cinsi
Birim
Miktarı
Q600 Büz Döşeme
Adet
14
Q100 Büz Döşeme
Adet
6
Q600 Büz Memba ve Mansap Kısmına Taş Duvar Yapılması
Adet
2
Q100 Büz Memba ve Mansap Kısmına Taş Duvar Yapılması
Adet
1
Kırılmamış Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel ve Temel Malzemesi Temini
m3
3.360
Stablize Nakli (M:1,955 km)
m3
3.360
 temel, alttemel malzemesinin serme sulama ve sıkıştırma
m3
3.360
 
Güleç Köy İçi ve Sevgili Mz. Yolu
İmalat Cinsi
Birim
Miktarı
Q600 Büz Döşeme
Adet
12
Q600 Büz Memba ve Mansap Kısmına Taş Duvar Yapılması
Adet
2
Kırılmamış Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel ve Temel Malzemesi Temini
m3
5.985
Stablize Nakli (M:2,974 km)
m3
5.985
 temel, alttemel malzemesinin serme sulama ve sıkıştırma
m3
5985
 
Ataçınar Köyü Konak, Dal ve Kamışlı Mezraları Yolları
İmalat Cinsi
Birim
Miktarı
Q600 Büz Döşeme
Adet
13
Q800 Büz Döşeme
Adet
5
Q600 Büz Memba ve Mansap Kısmına Taş Duvar Yapılması
Adet
2
Kırılmamış Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel ve Temel Malzemesi Temini
m3
6.615.00
Stablize Nakli (M:3,252 km)
m3
6.615,00
 temel, alttemel malzemesinin serme sulama ve sıkıştırma
m3
6,615,00
 
Kartutan Köy Yolu Sanat Yapısı (menfez)  İnşaatı İşi
İmalat Cinsi
Birim
Miktarı
Her derinlikte, Her cins ve Klastaki zeminde kurudu kutu menfez, Gido, Mahmuz taş dolgu ve tahkimat işleri temellerin kazılması (Makine İle)
m3
276,520
Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda)
m3
3.000
Ekskavatörle Her cins küskülük kazılması ve kullanılması (yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda)
m3
3.000
Her türlü inşaat temellerinde (köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C 16/20 Hazır Beton harcı ile)
m3
7,759
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (c 25/30 hazır beton harcı ile)
m3
164,771
Menfezlerde 6 m ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı İskeleleri (kompozit menfezler hariç)
m3
252
 Betonarme için Q8- Q 12 mm’lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakli Hariç)
ton
1,912
 Betonarme için Q14- Q 32 mm’lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakli Hariç)
ton
9,519
 Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dahil) (Boyama ve Nakli Hariç)
ton
0,418
Katran Badana
m2
358,400
Demir Nakli (M=70 km)
ton
13
Dolgu Nakli (M=1,5 km)
m3
6.000
NOT: Yüklenici İşin Önceliği olarak Kartutan Köy Yolu Sanat Yapısı (menfez)  İnşaatı İşine başlamak ve bitirmek zorundadır
3- İhale Konusu Yapım İşinin:
a) Yapılacağı Yer : Tunceli Mazgirt İlçesi Anıtçınar Köyü Maltepe Mz. Yaşaroğlu Köyü Bitümlü Mz.- Güleç Köy İçi ve Sevgili Mz.- Ataçınar Köyü Konak, Dal ve Kamışlı Mezraları  Yolları ile Kartutan Köy Yolu
    b) İşe Başlama Tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
   c) İşin Süresi ve Bitim Tarihi : Yer tesliminden itibaren 100 takvim günüdür. 
4- İhalenin:
    a) Yapılacağı Yer                         : Mazgirt Kaymakamlığı  toplantı salonu  
    b) Tarih ve Saati                           : 16/08/2018  Perşembe Günü Saat 10: 00
    c) İhale Şekli                                :  Açık İhale Usulü.
    d) Son Teklif alma  tarih ve saati: 16/08/2018  Perşembe Günü Saat 10: 00
e) İhale Dokümanının alınacağı Yer ve Bedeli: Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı. İhale dosyası bedeli 500,00 TL (İhale Bedeli Birliğimizin Mazgirt Ziraat Bankası Şb. 8690715-5008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
     f) İhale ilanının Görüleceği yer: Tunceli Valiliği ( Basın ve Halkla İlişkiler Md ) Hükümet Konağı İlan Panosu, Mazgirt Kaymakamlığı internet sitesi ve Mazgirt Belediye İlan Panosu, Diğer İlçe Kaymakamlıkları İlan Panosu,
    g) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin Yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
 
5.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler.
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri.
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
 
 
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;
5.1.32. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
5.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi
5.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.4 Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
5.1.5 İsteklinin teklif edilen bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
 5.2. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.2.1 İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 60 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) I, II, IV, V, IX,  grubu ve ( İnşaat Mühendisi en az 5 Yıl Deneyimli) işler benzer iş sayılacaktır.
5.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5.2.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim beyannamesi ile oluşan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (b) (c)  ve (f) yer alan belgeleri ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2.4. Teknik Personel Taahhütnamesi ve Yapı Araçları Taahhütnamesi
5.2.6 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. Ve 12. Maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair Taahhütname
5.2.6 Makine ve Ekipmana ilişkin belgeler:
Bu iş için istenen asgari Teknik elaman:
Adet
Mesleki Unvanı
Deneyimi (Asgari)
1
Şantiye Şefi (inşaat Teknikeri)
2 yıl
Yer tesliminden itibaren 3 iş günü içinde teknik personel ile yapılan noter tasdikli taahhütnamenin bir örneği idareye teslim edilecektir.
İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda bulundurması istenilen Araç ve Ekipmanlara İlişkin Yapı Araçları Listesi veya taahhütnamesi vermeleri zorunludur. İstenilen makine ve teçhizatın yapılan kontrollerde yolda bulunmaması halinde iş tek taraflı fesih edilecektir.
Makine veya Aracın Adı Adedi  Kapasitesi
a) Yükleyici ( Ekskavatör kırıcı ve Yükleyici)                                                                         1 Adet
b) Damperli Kamyon (En Az 2005 Model ve15 Tonluk)                                                        5 Adet
c) Figüre Makinesi                                                                                                                   1 Adet
e) Greyder                                                                                                                                1 Adet
d) Arazöz                                                                                                                                  1 Adet
e) silindir                                                                                                                                   1 Adet
Yüklenici yukarda belirtilen araç ve iş makinesi ile işe başlayacaktır.  
5.3 İdareden temin edilen ihale dokümanında istenen idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı yapılacak işlere ait birim fiyat cetvelleri, yol itinerleri, iş yeri görme belgeleri, geçici teminat makbuz alındısı veya banka teminat mektubu.
5.4 İhaleye Katılamayacak olanlar:
5.4.1 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
5.4.2. İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler.
5.4.3. Birliğin ihale yetkilileri ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak yürütmek denetlemek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu kişilerin ortakları ile şirketleri ( bu kişilerin yönetim kurumlarında görevli bulunmadıkları A.Ş ler hariç).
 
 
5.4.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememiş olması nedeniyle bunlardan biri ihale almaya hak kazanmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
5.5. İhale dışı bırakılma durumları:
5.5.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,
5.5.2. İflası ilan edilen zorunlu tasfiye kararı verilen alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan.
5.5.3. Mevzuatı hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan.
5.5.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
5.5.5. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetten dolayı yargı kararı ile hüküm giyen.
5.5.6. 5.4 maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
6.İhaleye sadece yerli, istekliler katılabileceklerdir. ( T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişiler.)
7.Teklifler ve ihale katılım dokümanı 16/08/2018 Perşembe Günü Saat 10: 00`a kadar Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adresine bizzat teslim edilecektir.
8. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel şekilde yapacak olup 2. maddenin (a) bendinde belirtilen işler toplamı üzerinden teklif vereceklerdir. İhale sonucu ihaleyi alan istekliye toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat süresi en az 60 gün olacaktır.( Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)
10. İhale uhdesinde kalan yükümlü % 6 kesin teminat verecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.
12. İşin kontrolörlüğü Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Valilikçe (İl Özel İdaresi ) yapacak olup yüklenici görevlendirilen teknik elemanların talimatlarına aynen uyacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde işi kontrolünde sorumlu teknik elamanları değiştirebilir.
13. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 100 takvim günü olup, işin zamanında bitirilmemesi halinde her geçen gün içim sözleşme bedelinin % 00.5 i ( binde beşi ) kadar ceza kesilir. Hak ediş ödemesi iş bitiminde  bir seferde ödenecektir.  
14.Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
15. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapacak olup 2. maddenin (d) bendinde belirtilen işler toplam üzerinden teklif vereceklerdir.
17.Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunlarında aynı ve uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde isteklilerden ikinci bir yazılı teklif istenilir. Bu Karar üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. İdare gerekli gördüğü takdirde, ikinci ve sonraki teklifleri ( tekrar ) teklif alabilir.
18. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmakta serbesttir.
19. Teklif sahibi belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır. 
20. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi değildir.  08/08/2018 
 
              MAZGİRT   KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI