MAZGİRT KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
 
Tunceli Mazgirt İlçesi Ataçınar Köyü Kamışlı Mezrası İçme Suyu Tesis Geliştirme, Dayılar Köyü, İbimahmut Köyü ve Avunca Köyü İçme Suları Bakım Onarım İşleri Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
 
1- Birliğin:
    a) Adı                                      : Mazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliği
    b) Adresi                                 : Hükümet Konağı Mazgirt /TUNCELİ
    c) Telefon – Faks Numara       :  0 428 311 20 45-0 428 311 2230
    d) Elektronik Posta Adresi      :  Mazgirt.gov.tr  
 
 2- İhale Konusu Yapım İşinin:
   a) Adı                       : Tunceli Mazgirt İlçesi Ataçınar Köyü Kamışlı Mezrası İçme Suyu Tesis Geliştirme, Dayılar Köyü, İbimahmut Köyü ve Avunca Köyü İçme Suları Bakım Onarım İşleri  
b) Niteliği                        : İçme suyu yapım işi.
   c) Türü                         : İçme suyu Yapım İşi
   d) Miktarı                   : Ataçınar Köyü Kamışlı Mezrası İçme Suyu Tesis Geliştirme: Drenaj (10 mt), Kaptaj (1 adet), İsale Hattı (24 mt 50/63 10 ATÜ PVC Boru) Tahliye (1 adet), 20 m2’lük Gömme depo (1 adet), Vana Ayrımı ( adet) (2 adet Buşakleli Vana), Yangın Musluğu (1 adet), Şebeke Hattı 301 mt. 50/63 10 ATÜ PVC Boru)
 
Dayılar Köyü ve İbimahmut Köyü: 50 m3 Gömme Depo Onarımı (Dayılar Köyü 1 adet), 50 m3 Gömme Depo Onarımı (İbimahmut Köyü Köyü 1 adet), Tevzi Maslağı (1 adet), Drenaj (20 mt), Toplama Odası (1 adet)
Avunca Köyü: Drenaj (20 mt), Kaptaj (1 adet)
Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
 
3- İhale Konusu Yapım İşinin:
  1. Yapılacağı Yer  : Ataçınar Köyü Kamışlı Mezrası, Dayılar Köyü, İbimahmut Köyü ve Avunca Köyü
    b) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    c) İşin Süresi ve Bitim Tarihi: Yer tesliminden itibaren 50 takvim günüdür.
 
4- İhalenin:
    a) Yapılacağı Yer                    : Mazgirt Kaymakamlığı  Toplantı salonu  
    b) Tarih ve Saati                     : 23/08/2017  Çarşamba  Günü Saat 10: 00
    c) İhale Şekli                          :  Açık İhale Usulü.
    d) Son Teklif alma  tarih ve saati   : 23/08/2017  Çarşamba  Günü Saat 10: 00
    e) İhale Dokümanının alınacağı Yer ve Bedeli: Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı. İhale dosyası bedeli 150,00 TL (Dosya Bedelini Birliğimizin Mazgirt Ziraat Bankası Şubesindeki TR25000100035808690715-5008 nolu IBAN’a yatırılacaktır.)
   f) İhale ilanının Görüleceği yer: Tunceli Valiliği ( Basın ve Halkla İlişkiler Md ) Hükümet Konağı İlan Panosu, Mazgirt Kaymakamlığı internet sitesi ve Mazgirt Belediye İlan Panosu.6 İlçe Kaymakamlıkları İlan Panosu,
   g) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin Yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
 
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
5.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler.
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri.
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;
5.1.32. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
5.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi
5.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.4 Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
5.1.5 İsteklinin teklif edilen bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
 5.2. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
5.2.1 İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 60 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. Bu ihalede benzer iş olarak, 29.12.2005 tarih 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A)/IV – IX-XI grubu ve (İnşaat Mühendisi en az 5 Yıl Deneyimli ) işler benzer iş sayılacaktır.
5.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5.2.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim beyannamesi ile oluşan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a), (b),(d)ve (e)yer alan belgeleri ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2.4. Teknik Personel Taahhütnamesi
5.2.5.Makına ve Ekipmanlarına ilişkin belgeler
5.2.6 Yapı araçları Taahhütnamesi
5.2.6 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. Ve 12. Maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair Taahhütname
Bu iş için istenen asgari Teknik elaman:
Adet
Mesleki Unvanı
Deneyimi (Asgari)
1
Şantiye Şefi (inşaat teknikeri)
5 yıl
 
İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda bulundurulması gereken araç ve ekipmanlara ilişkin yapı araçları listesi veya taahhütnamesi verilmesi zorunludur. İstenilen makine ve teçhizatın yapılan kontrollerde iş mahallinde bulunmaması halinde iş tek taraflı fesih edilebilecektir.
Makine veya Aracın Adeti ve Kapasitesi
a)İş makinesi (kanal kazıyıcı- kepçe)     1 Adet
b)Damperli kamyon                             1 Adet
c)Su Tankı                                          1 Adet
d)Betoniyer (Harç yapma makinesi)      1 Adet
 
5.2.5 Makine ve Ekipmana ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda bulundurması istenilen Araç ve Ekipmanlara İlişkin Yapı Araçları Listesi veya taahhütnamesi vermeleri zorunludur. İstenilen makine ve teçhizatın yapılan kontrollerde bulunmaması halinde iş tek taraflı fesih edilecektir.
Yüklenici yukarda belirtilen araç ve iş makinesi ile işe başlayacaktır.
5.3 İdareden temin edilen ihale dokümanında istenen idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı yapılacak işlere ait birim fiyat cetvelleri, geçici teminat makbuz alındısı veya banka teminat mektubu.
 
5.4 İhaleye Katılamayacak olanlar:
5.4.1 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
5.4.2. İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler.
5.4.3. Birliğin ihale yetkilileri ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak yürütmek denetlemek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu kişilerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurumlarında görevli bulunmadıkları A.Ş ler hariç).
5.4.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememiş olması nedeniyle bunlardan biri ihale almaya hak kazanmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
5.5. İhale dışı bırakılma durumları:
5.5.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,
 
 
5.5.2. İflası ilan edilen zorunlu tasfiye kararı verilen alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan.
5.5.3.İhale tarihinden önceki mesleki faaliyetten dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
5.5.4. Maddeye göre ihaleye katılamayacağı halde ihaleye katılan.
5.5.5. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetten dolayı yargı kararı ile hüküm giyen.
5.5.6. 5.4 maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
6.İhaleye sadece yerli, istekliler katılabileceklerdir. ( T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişiler.)
7.Teklifler ve ihale katılım dokümanı 23/08/2017 Çarşamba Günü Saat 10: 00 `a kadar Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adresine bizzat teslim edilecektir.
8. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel şekilde yapacak olup 2. maddenin (d) bendinde belirtilen işler toplamı üzerinden teklif vereceklerdir. İhale sonucu ihaleyi alan istekliye toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat süresi en az 60 gün olacaktır.( Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)
 
10. İhale uhdesinde kalan yükümlü % 6 kesin teminat verecektir. Kesin Teminat Süresi en az 24 ay olmalıdır. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.
12. İşin kontrolörlüğü Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Valilikçe (İl Özel İdaresi ) yapacak olup yüklenici görevlendirilen teknik elemanların talimatlarına aynen uyacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde işi kontrolünde sorumlu teknik elamanları değiştirebilir.
13. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 50 takvim günü olup, işin zamanında bitirilmemesi halinde her geçen gün işim sözleşme bedelinin % 0.5 i ( binde beşi ) kadar ceza kesilir. Hak ediş ödemesi iş bitiminde ve geçici kabul yapılmasına müteakip 30 iş günü içerisinde tahakkuka bağlanarak ödenir. 
14.Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. 
15. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapacak olup 2. maddenin (d) bendinde belirtilen işler toplam üzerinden teklif vereceklerdir. 
17.Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunlarında aynı ve uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde isteklilerden ikinci bir yazılı teklif istenilir. Bu Karar üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. İdare gerekli gördüğü takdirde, ikinci ve sonraki teklifleri ( tekrar ) teklif alabilir. 
18. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19. Teklif sahibi belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır. 
20. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi değildir. 23/08/2017
 
 
 
MAZGİRT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME
 
                                   BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI