T.C
MAZGİRT KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
 
Mazgirt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Makam Aracında ve Birlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Bir Adet Araç Alım İşi Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. 
1- Birliğin:
    a) Adı                                           : Mazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliği
    b) Adresi                                      : Hükümet Konağı Mazgirt /TUNCELİ
    c) Telefon – Faks Numarası         :  0 428 311 20 45-0 428 311 2230
    d) Elektronik Posta Adresi           :  Mazgirt.gov.tr  
2- İhale Konusu Yapım İşinin:
a) Adı                                              : Mazgirt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Makam Aracı ve Birlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Bir Adet Araç Alım İşi
    b) Niteliği                        : Araç alım İşi Teknik şartnamede belirtilen özeliklerde.)
    c) Türü                             : Makam ve Hizmet Aracı Teknik şartnamede belirtilen özeliklerde.)
   d) Miktarı                         : 1 Adet Araç (Teknik şartnamede belirtilen özeliklerde.)
3- İhale Konusu Yapım İşinin:
  a)  Araç Teslim Tarihi : Araç sözleşme imzaladıktan  itibaren 60 takvim günüdür. 
4- İhalenin:
    a) Yapılacağı Yer                         : Mazgirt Kaymakamlığı  toplantı salonu  
    b) Tarih ve Saati                           : 18/04/2018  Çarşamba Günü Saat 10: 00’da
    c) İhale Şekli                                :  Açık İhale Usulü.
    d) Son Teklif alma  tarih ve saati: 18/04/2018  Çarşamba Günü Saat 10: 00’da
e) İhale Dokümanının alınacağı Yer ve Bedeli: Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı. İhale dosyası bedeli 100,00 TL (İhale Bedeli Birliğimizin Mazgirt Ziraat Bankası Şb. 8690715-5008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
     f) İhale ilanının Görüleceği yer: Tunceli Valiliği ( Basın ve Halkla İlişkiler Md ) Hükümet Konağı İlan Panosu, Mazgirt Kaymakamlığı internet sitesi ve Mazgirt Belediye İlan Panosu, Diğer İlçe Kaymakamlıkları İlan Panosu,
    5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
5.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler.
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri.
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;
5.1.32. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
5.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi
5.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.4 Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
5.1.5 İsteklinin teklif edilen bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
 5.2. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. Araç alım-satımı
  2. Araç üretimi, 
5.3 İdareden temin edilen ihale dokümanında istenen idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı geçici teminat makbuz alındısı veya banka teminat mektubu.
 
 
5.4 İhaleye Katılamayacak olanlar:
5.4.1 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
5.4.2. İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler.
5.4.3. Birliğin ihale yetkilileri ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak yürütmek denetlemek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu kişilerin ortakları ile şirketleri ( bu kişilerin yönetim kurumlarında görevli bulunmadıkları A.Ş ler hariç).
5.4.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememiş olması nedeniyle bunlardan biri ihale almaya hak kazanmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
5.5. İhale dışı bırakılma durumları:
5.5.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,
5.5.2. İflası ilan edilen zorunlu tasfiye kararı verilen alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan.
5.5.3. Mevzuatı hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan.
5.5.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
5.5.5. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetten dolayı yargı kararı ile hüküm giyen.
5.5.6. 5.4 maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
6.İhaleye sadece yerli, istekliler katılabileceklerdir. ( T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişiler.)7.Teklifler ve ihale katılım dokümanı 18/04/2018 Çarşamba Günü Saat 10: 00’a kadar Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adresine bizzat teslim edilecektir.
8. İstekliler tekliflerini götürü bedel şekilde yapacak olup (KDV ve Diğer Vergiler hariç) araç Götürü Bedel üzerinden teklif vereceklerdir. İhale sonucu ihaleyi alan istekliye (KDV ve Diğer Vergiler hariç)  araç Götürü Bedel teklif üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat süresi en az 60 gün olacaktır.( Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)
10. Kesin Teminat Alınmayacaktır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacaktır.
12. Araç teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günü olup, aracın zamanında teslim edilmemesi halinde her bir gün için sözleşme bedelinin % 00.5 i ( binde beşi ) kadar ceza kesilir.
13.Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden yapacak olup 2. maddenin (d) bendinde belirtilen işler götürü bedel üzerinden teklif vereceklerdir.
16.Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunlarında aynı ve uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde isteklilerden ikinci bir yazılı teklif istenilir. Bu Karar üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. İdare gerekli gördüğü takdirde, ikinci ve sonraki teklifleri ( tekrar ) teklif alabilir.
17. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmakta serbesttir.
18. Teklif sahibi belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır. 
19. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi değildir. İlan Olunur.    09/04/2018 
 
              MAZGİRT   KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI