T.C
MAZGİRT KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
 
 
 
 1. Mazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait aşağıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati bulunan, aşağıda Plaka, marka ve cinsi belirtilen aracımızın satışı yapılacaktır, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuştur.
 2. İhale Mazgirt Kaymakamlığı Toplantısı Salonunda, İlçe Encümeni’nce yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Mazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliğinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur. (Doküman Bedelini Mazgirt Ziraat Bankası Şubesindeki 03588690715-5008 nolu hesabımıza yatırılacaktır.)
 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
 1. İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Tebligat adresi (Türkiye’de)
 4. Aşağıda belirtilen miktarlarda Geçici Teminat’ın yatırıldığını gösterir belge,
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 6. Kanunu ikametgâhı,
İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.
 1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
 4. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
S.NO
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
TAŞIT ŞASİ NO.
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE GÜNÜ VE SAATİ
1
Otomobil)
(Arazi Taşıtı)
HYUNDAI
2008
KMHSH81WP8U279573
44.000,00 TL
1.320,00 TL
12.01.2018-10:00
 
 
                                                                   MAZGİRT   KÖYLERE HİZMET G