Sıra No
Mahalle/Köyü
Cinsi
 
Ada
Parsel
Yüzölçüm
(m2)
Kiralanacak
Yüzölçüm (m2)
İmar Durumu
Fiili Durum
Kira Konusu
İrtifak Hakkı Süresi
İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli
Geçici Teminat
(TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Mazgirt/Akpazar-Elmalık Mah.
Arsa
0
536
2500,00
2500,00
İmarsız
Sağlık ocağı binası
bulunmaktadır
Genel
3 yıl
4500,00TL
900,00
30.04.2019
14:00
 
1-) İlçemize bağlı  Akpazar Beldesi-Elmalık  Mahallesinde bulunan ve yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazın üzerindeki sağlık ocağı binası ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte kiralama  ihalesi yapılacaktır.
2-) İhale, Mazgirt Kaymakamlığı toplantı odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
3-)İhaleye katılmak isteyenlerin;
 
a)-Geçici Teminat tutarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) Teminat Mektubu
b)-Geçici Teminatın Teminat Mektubu şeklinde sunulması halinde, mektubun 2886 Sayılı Kanunun 26 ve 27. Maddelerine göre hazırlanması zorunludur.
            c)-Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli ikamet belgesi, nüfus kayıt örneği veya Nüfus Cüzdanının arkalı önlü çekilmiş fotokopisi.
d)-Başka şahıslar adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi (Tüzel kişilerde siciline kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü), ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
 
4- İhale Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
5- İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul  etmez.
6- Taşınmaz mal bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az ¼’i peşin, kalanı ise 2 yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenir.
 7-İhale hakkında İdarenin 0(428) 311 20 02 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
8- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://milliemlak.gov.tr , http://www.tunceli.cbs.gov.tr  ve http://www.mazgirt.gov.tr adresinde görülebilir.      
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         İLAN OLUNUR.